фландр

 • 71бегінаж — Будівля жіночої релігійної громади. Характерна для Фландрії часів Середньовіччя і Нового часу (порівн. бехейнхоф). В містах келії для жінок групувались навколо церкви, в селах галявини, обсадженої деревами …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 72люстра — (фр. < лат. освячувати) Освітлювальний прилад з кількох свічок або висячих ламп, який грав значну роль у формуванні інтер єра. Виник в XIV ст. у Фландрії у вигляді ріжків, підвішених до стелі. Згодом для їхнього прикрашення застосовувались… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 73Бовин — БОВИНЪ (Бовине, Бувинъ), франц. мѣст. въ Геннегау, между Лиллемъ и Турнэ, въ болот. равн. р. Марки; сраженіе 27 авг. 1214 г., характеризующее воен. искусство въ феодальную эпоху, въ періодъ которой преобладающая боев. роль принадлежала рыцарской… …

  Военная энциклопедия

 • 74Виен, Жан — ВІЕНЪ, Жанъ (Jean de Vienne), знаменитый морякъ, адм. Франціи (1322 96 гг.). Происходя изъ старин. фам. графовъ Бургундскихъ, В. началъ боев. карьеру во Фландріи. Назначенный послѣ сраж. при Кресси к дантомъ Калэ, въ 1347 г. съ рѣдкимъ мужествомъ …

  Военная энциклопедия

 • 75Вобан — ВОБАНЪ (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban), знамен. франц. воен. инж ръ, марш. Франціи, род. 15 мая 1633 г. въ мѣст. Saint Léger de Faucheret, деп та Іонны. Его отецъ, обѣднѣвшій дворянинъ, ум. когда В. было 10 л. и оставилъ его безъ… …

  Военная энциклопедия

 • 76Вандом, Людовик, герцог — ВАНДОМЪ, герц., Людовикъ, извѣстный франц. полководецъ, род. въ 1654 г. Пройдя хорошую боев. школу подъ нач вомъ сперва Тюрення на Рейнѣ, а потомъ марш. Крени во Фландріи, В. въ 1695 г. получилъ впервые самостоят. назначеніе командовать франц.… …

  Военная энциклопедия

 • 77Гуй — или ГЮИ (по фламандски Ноеу), торг. и промышл. гор. Бельгіи, 15 т. жит., въ 27 клм. къ ю. з. отъ Льежа (Люттиха), на обоихъ берегахъ судоход. Мааса, соединенныхъ въ 1294 г. кам. мостомъ; въ узлѣ ж. д. Люттихъ Намюръ, Лянденъ Модавъ и Г. Варемъ.… …

  Военная энциклопедия

 • 78Галлас, Матиас, граф де-Кампо, герцог де-Луцера — ГАЛЛАСЪ, гр. де Кампо, герц. де Луцера, Матіасъ, фельдм. имперскихъ войскъ; род. 16 снт. 1584 г., ум. 25 апр. 1647 г. Началъ службу въ исп. войскахъ во Фландріи, потомъ (1616 17 гг.) въ Италіи. Перейдя въ нач. 30 лѣт. войны въ импер. армію, Г.… …

  Военная энциклопедия

 • 79Гассион, Жан — ГАССІОНЪ, Жанъ, франц. марш., род. 20 авг. 1609 г. и носилъ сперва имя Жанъ де Гонта (Jean de Hontas). Своею карьерою онъ обязанъ собств. заслугамъ и счастлив. случайностямъ. Поступивъ въ кав. п. волонтеромъ и находясь съ нимъ въ арміи герц. де… …

  Военная энциклопедия

 • 80Дюмурье — (Dumourier или Duperrier, Charles François), франц. ген. и министръ, род. въ 1739 г. Д. былъ типич. авантюристъ, и его жизнь, по удивит. смѣнѣ самыхъ разнообраз. приключеній, мало уступаетъ знаменитой тысячѣ приключеній Казановы. 19 л. Д.… …

  Военная энциклопедия